Archives

Обява за работа

ДГ „Щастливо детство“, град Раковски, община Раковски
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
ДЛЪЖНОСТ: Учител ДГ
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2023-10-13
МЯСТО НА РАБОТА: ДГ “ Щастливо детство“
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: ПУП
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: 2 години
ДРУГИ: отговаря за живота и здравето на децата в групата, хигиена в групата
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Заявление за заемане на длъжността
-Професионална автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от
3 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
-Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 2023-10-16
ДО: 2023-10-20
В СГРАДА НА: ДГ „Щастливо детство“, град Раковски, община Раковски
Адрес: ул. Ц. Церковски №44а
Телефон: 0884292910
Забележка!
Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и
Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата който ще бъде назначен на обявената длъжност.
дата на подаване: 2023-10-13

This entry was posted on 13.10.2023.

Списъци на децата в групи за Новата учебна 2023/ 2024 година

ЯСЛЕНА ГРУПА / .PDF формат /

ПЪРВА „А“ ГРУПА / .PDF формат /

ПЪРВА ГРУПА / .PDF формат /

ВТОРА „А“ ГРУПА / .PDF формат /

ВТОРА ГРУПА / .PDF формат /

ТРЕТА „А“ ГРУПА / .PDF формат /

ТРЕТА ГРУПА / .PDF формат /

ЧЕТВЪРТА ГРУПА / .PDF формат /

This entry was posted on 11.07.2023.

Списък на приетите деца 2023 / 2024 Г.

ВАЖНО!

РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА Е НЕОБХОДИМО ДА ЗАПИШАТ СЪЩИТЕ И
ПРЕДОСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образецКопие от удостоверение за раждане на детето;Лична карта или друг документ за самоличност на подаващия заявлението за записване / родител, настойник/ за удостоверяване при поискване;Служебни бележки от работодателя и на двамата родители;Служебна бележка от училище, удостоверяващо, че брат/ сестра на записаното дете е ученик;Ксерокопие на удостоверението за раждане на брат/ сестра на записваното дете;Служебна бележка от Виеше учебно заведение /само за родители в редовна форма на обучение/. Класираното дете се записва от родителите само при наличие на пълен комплект от изискваните документи на входа на пристройката.

РЪКОВОДСТВО НА ДГ „ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“

ЯСЛЕНА ГРУПА „БОНБОНИ“- набор 2021г.
1. Александър Йосифов Ячев
2. Велизар Йосифов Печев
3. Венци Павлов Зайков
4. Виктор Ивелинов Печев
5. Виктория Миленова Рабаджийска
6. Гергана Иванова Тодорова
7. Даная Данчева Ячева
8. Дарина Георгиева Койрушка
9. Ива Ивова Пеева
10. Ивон Иванова Гаджева
11. Калоян Владимиров Налбански
12. Лора Мирославова Власова
13. Майкъл Иво Романов
14. Матей Лука Матеев
15. Микаела Миткова Гендова
16. Мириам Стефанова Работова
17. Момчил Гошов Иванчев
18. Николай Георгиев Дишев
19. Николай Ивелинов Кривчев
20. Памела Мирославова Плачкова
21. Петрия Августинова Лекова
22. Петър Георгиев Антонов
23. София Георгиева Краваева
НАБОР 2018г.
1. Ангел Сашев Върбанов
2. Естир Стефанова Работова
3. Любомир Николаев Манолов
НАБОР 2019г.
1. Вивиан Атанасова Баджакова
2. Михаил Рангелов Марков
3. Никол Мартинова Кабаиванова
4. Ташка Ангелинова Мурджева
5. Давид Асенов Мурджев
6. Руска Иванова Симеонова
НАБОР 2020г.
1. Ани Виолетова Манчева
2. Вяра Руменова Койрушка
3. Мария Георгиева Изевкова
4. Мария Надкова Евтимова
5. Мария Николова Гешева
6. Моника Георгиева Антонова
7. Никола Светославов Чонков
8. Слав Митков Славов
9. Милко Йовков Чонков
10. Теодор Франц Станев

This entry was posted on 15.06.2023.

Информация, относно провежданите дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в ДГ „Щастливо детство“

Тема на обучението: „ Емоционална компетентност“

Място: х-л Мурсалица“, к.к. Пампорово

Период на провеждане: 29.04.2023г.- 30.04.2023г.

Начален и краен час: 11,00ч. на 29.04.2023г.

                                      11,10ч. на 30.04.2023г.

Наименование на обучителната организация:„Евроклас- консулт“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие- 6 /шест/

This entry was posted on 24.04.2023.