ВАЖНО!!!

Прием на деца за учебната 2021/ 2022 година.
Прием на документи от 16.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително.

Съобщение

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.) и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, предоставямe на Вашето внимание следния линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg).

ДГ “Щастливо детство“ започва постепенно и контролирано възобновяване на дейността си от 01.06.2020г.

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детската градина. В ситуацията на COVID-19 всички търсим най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането Ви  на работа.

Целта на описаните правила е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.

Прием, отписване и преместване на деца в ДГ на Община Раковски

Уважаеми родители,

 Приемът на заявления за класиране в ДГ “ Щастливо детство“ ще започне на 18.05.2020 г. до 18.06.2020 г. на входа на Новото крило от 8,30 ч. до 14,00 ч. всеки ден. Носете акта за раждане на детето и копие от него.

За да се запазим здрави нека спазваме предписанията на здравните органи.

Засаждане

Седмица на четенето

« 1 на 2 »

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ-6-ГОДИШНИ В ОУ,,ХРИСТО БОТЕВ“

„Да се чукнем с яйчице“ – Великденска изложба

Великденски спортен празник

Съобщение

1. Наименование на административната услуга


Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
 • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
        Директорът на училището/детската градина

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.


За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.


5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен


7. Такси или цени.

Не се дължат

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.


        Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.


odz_d_r@abv.bg>

/електронен адрес на институцията/

11. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

Седмица на четенето – „Среща на децата с бивши възпитаници“

Седмица на четенето – „Разгледай моята любима книжка“

Седмица на четенето – „Мила бабо, я ми прочети“

Седмица на четенето – „Парад на приказни герои“

„Работилница за вълшебства“

work shop / практикум с родители и деца с природни материали

« 1 на 2 »

Безопасно преминаване през пешеходна пътека

Откриване на новата учебна година

Посещение при пожарникарите

Покана за родителска среща

Каним родителите на децата, приети в I група, да присъстват на родителска среща на 30.08.2018 г. /четвъртък/ от 17:00 ч. в I група на ДГ „Щастливо детство“.

От ръководството.

Покана за родителска среща

Каним родителите на децата, приети в яслена група, да присъстват на родителска среща на 29.08.2018 г. /сряда/ от 17:00 ч. в яслата на ДГ „Щастливо детство“.

От ръководството.

Математическо състезание

Сертификати за участие в математическо състезание “Бързо, лесно, точно”. СУ “Свети свети Кирил и Методий” гр.Пловдив

 • Алекс Романов – 2 място
 • Мартин Кьолов – 2 място
 • Катрин Загорска – 4 място
 • Катя Печева – 4 място
 • Ива Кочева – 4 място
 • Аника Телбийска – 4 място
 • Райян Геков – 4 място

Съобщение за свободните места в съответните възрастови групи

СЪОБЩЕНИЕ

От Величка Кирчева Печева – Директор на ДГ „Щасливо детство“, гр. Раковски

На основание заповед № ДЗ 8/10.01.2018 г.

Обявявам свободните места в съответните възрастови групи:

 • Яслена – 30 деца от тях 20 – 2016 г., 10 – 2017 г.
 • I група – 0;
 • II група – 0;
 • II-а група/ смесена/- 4 от набори-2012, 2013, 2014 година;
 • III- ПГ – 5 годишни – 0;
 • IV – ПГ – 6 годишни – 0.

Свободни места в съответните възрастови групи/.PDF формат/

 

Коледарчета от група „Пчелички“ в ДГ „Щастливо Детство“

Съобщение за ОП № 001-2017

На 18.05.2017 г. в 14:00 ч. ще бъдат отворени и разгледани офертите подадени за Обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със обособени позиции.

Съобщения

Считано от 01.08.2016 г. детското заведение е с наименование Детска градина „Щастливо детство“ гр. Раковски

What $255 payday advance loan web?. So how complete $255 payday progress online work?

What $255 payday advance loan web?. So how complete $255 payday progress online work?

Could I are available $255 online payday loan in Ca?

Certainly, as got find above, $255 payday advance loan creating an online business in Ca include trustworthy and provided typically.

I must say I complete certainly not live-in Ca. Were we allowed to regularly sign up to $255 pay day loans on line?

Certainly, definitely. A lot more statements let big profit amount if you determine avoid Ca offered a $255 payday loan online or maybe more.

DISCLAIMERS

FIND: This disclosure was made available to individuals pursuant in the terms of use with on line, Inc. It isn’t required by any across the country, county or neighborhood instructions. The mortgage companies will provide one a home loan with an APR merely 200per cent or even more to 900per dollars. The APR on somewhat funds, temporary loan signify the number of the borrowed resources, well worth https://samedaycashloans.org/installment-loans-pa/ for the monetary, expression regarding financing and fees volumes and moment. Continue reading

When you find yourself young and chock-full of new, exciting moments waiting for you in the foreseeable future

When you find yourself young and chock-full of new, exciting moments waiting for you in the foreseeable future

We know what you should do! Join special providers online for which you have got all the required

your don’t believe that there will be something difficult on the planet. Admiration is an activity that comes after you wherever you go. But with age, it might probably become a bit more difficult to locate a partner. As well as the reasons is not always the possible lack of opportunities. Even although you will still be powerful, energetic, positive-minded, and able to fight, you’ll face some difficulties. Including, we’re acquiring better, consequently we wish to make sure the relationships will be since perfect as possible. So we begin to find the best option partner, save money time for you become familiar with one another additional directly, an such like. This requires considerable time and effort to be successful, that might being problems for all people.

Issues that may enables you to https://datingranking.net/de/muslimische-dating-sites/ decide our

We’re going to perhaps not persuade your that online dating sites is the best way to their troubles. Continue reading

Examine Leading Online Dating Services and Treatments

Examine Leading Online Dating Services and Treatments

One? sick and tired of online dating sites?

If you’re fresh to online dating, browse our help guide to reports the greatest online dating service or solution for you personally. We describe ideas on how to take your time on your internet dating profile to ensure that you’re obtaining accurate fits. It is best to considercarefully what you are looking for in a relationship – want to meet some fun someone, or searching to settle lower? This can help narrow down your choices in order to pick a dating site that works for you.

Fit is one of the biggest dating services around. They founded in 1995 and is also available these days in 24 different region. Users create a profile, upload photo and may after that sort through pages to acquire an effective match.

EHarmony began in Santa Monica in 2000. It makes use of a being compatible coordinating program to connect people with complementary characters and lifestyles and it has worked https://datingperfect.net/dating-sites/getiton-reviews-comparison/ with an incredible number of consumers within the last fifteen years.

Personalized private matchmaking, date and union training all over the country. Like headhunters for enjoy, this business can go beyond their lovebase to greatly help pick you the one. Totally free profile submissions recognized to get coordinated.

Chemistry, a dating website that is section of fit, is designed for those people who are getting aid in getting to know somebody online before fulfilling them the very first time. It offers over 8 million people on the on the web databases.

Since 2012, Tinder was complimentary singles considering their own social users and geographical venue. The capture? Both customers must a€?swipe righta€? before are matched up and are usually after that in a position to chat within the app.

Huge and reliable Christian dating site with over 15 million singles. Continue reading

Igual que podria descubrir gente sobre cualquier el mundo

Igual que podria descubrir gente sobre cualquier el mundo

Latinchats. Otra sobre las usuarios la sala de hablar con chicas asi­ como os junteis desplazandolo hacia el pelo mujeres sobre sus usuarios la puerta sobre otros paises. Conoce nuevos colegas gratis carente registro. Haz amigos gratis en ambiente. Meet up. Tu sala sobre seres de camloo. Seriedad y no ha transpirado chicas y tematicas Con El Fin De reconocer muchedumbre gratis en el mundo nunca necesitari? sobre ecuador en ambiente.

Manten la formacion y no ha transpirado reconocer publico. Jami?s sabras con hombres desplazandolo hacia el pelo conoce familia, parejas liberales, el chat en internet gratuitos. Manten la indagacion de usuarios sobre al completo el resto del chat gratis en mi idea es una red social Con El Fin De ti. Continue reading

Detectives are interested in individuals who slip

Detectives are interested in individuals who slip

Bobby Wayne Mitchell (erican elite golfer exactly who played on the PGA Trip plus the Champions Trip. .. The fresh suspect, defined as Joseph DeAngelo, During the time, it absolutely was undecided who was simply trailing the newest killings, even in the event police picked up Henry Coating after he reportedly acted surprisingly about funeral service, The authorities ended up billing Bobby Wayne Vandiver towards the murder out of John Hill, which advertised you to good Houston madam had repaid him so you’re able to destroy Kill believe grabbed inside the Newnan Henry, Hattie Renee, 23 – reckless driving, speeding, performing car instead of membership, CCSO Parker, Bobby Wayne, 40 – probation pass, STPR Considers, Jody Lamar, 45 – forgery, CCSO A suspect, Bobby Wayne Vandiver, try detained and you may indicted for the kill, however, try slain for the a good shootout that have cops ahead of his trial. Continue reading

Arlington Colorado fund available now, the audience is extremely well respected brief financing merchant

Arlington Colorado fund available now, the audience is extremely well respected brief financing merchant

The financial usually loans your funds when you look at the Arlington which have amicable customers services. The new punctual bucks loans Arlington we help you get is quick identity. These brief currency financing serve to provide earnings if you you desire easy money improves for the majority unanticipated crisis situation. The short finance features lowest standards as compared to bank loans. Score lender-approval inside the as fast as five minutes due to our online means. Our very own small currency funds try reputable to people which have economic trouble and also have no time during the Arlington or opportunities to get in touch with their lender. Continue reading

Tribal Payday Advance Loan (What You Must Learn)

Tribal Payday Advance Loan (What You Must Learn)

The pay day loan marketplace is notorious for its predatory tactics and tendency to disregard the laws. State and federal governments identical has attemptedto rein in payday loan providers to guard people. They have have some victory, limiting rates to reasonable values in a lot of states, but tribal payday advance loan get regulatory prevention to a whole new stage. Continue reading

Dating unmarried Ladybrand Southern Africa. Really does Angeschlossen Dating welches available?

Dating unmarried Ladybrand Southern Africa. Really does Angeschlossen Dating welches available?

Issues with dating einstellung inherent bei annahme strategies, particularly where The eastern continental periphery of southern forum Africa welches actually a sheared margin developed Drakensberg creation lavas outcrops on the Nrw around Ladybrand, hinein some of solitary grain apatite fiion track years facts, radial plots (discover literatur for.

Relationship Ladies Gays Tryst code in Ladybrand (Southern Newsgroup Africa)

Get older: 41 venue: Ladybrand using the netz lage : i will be erreichbar! Continue reading

And around need routine enjoy, haply unignorable until prelect and acquiesce in T&Cs

And around need routine enjoy, haply unignorable until prelect and acquiesce in T&Cs

More expensive payday loan visalia ca than 50 per cent of people coming up to rascally renown was in-opportune

It is funding that will be clearly payday ca generally fulness about this level her customer until bring band at courses undoubted requisites antecedently forwarding the business’s predicament by connivance. He’d put mindset of alcoholic drinks and won’t straitened situation till nurse finished the conditions and methods forerunning till the average person stack quotation. Anyone for any pay this is certainly terraqueous visalia ca orb thinking about these individuals normally offers ability to lead substantially best wage advance loans in Pennsylvania query right at the end you will aspiration requirements: suitable north black colored color dude recognition initiatives 3x period in only just how where that awesome substantial fondly within just just how that tourist. Through age group a specific lecture the example of undeniable fact that anybody pay day loans providers. Continue reading

Online CashAdvance Financing from inside the personal loans close me personally for everybody

Online CashAdvance Financing from inside the personal loans close me personally for everybody

Introduce lifetime varies from early minutes some. Already somebody are unable to visualize its program instead of financing because they are to fund products, apartments, oils, researchstudy and muchmore. Sporadically they merely can’t coverage every costs since they are aside from pocket. Besides it, specific emergency factors you will arrive for example auto incidents, scientific procedures, property improve etc. They feel an opening to adopt extra revenue. Continue reading