Профил на купувача

15.06.2020 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2020

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Хляб”

Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”

Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”

Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”

Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО, УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 44А, За: Величка Печева, БЪЛГАРИЯ 4150, ГР. РАКОВСКИ

15.06.2020 | Указания

15.06.2020 | Критерий за оценка

15.06.2020 | Проекто-договор

15.06.2020 | ЗАПОВЕД ЗОП

15.06.2020 | ОБЯВЛЕНИЕ

15.06.2020 | РЕШЕНИЕ

15.06.2020 | Технически спецификации

15.06.2020 | ЕЕДОП

15.06.2020 | Справка цени САПИ

15.06.2020 | Образци на документи

10.07.2020 | Протокол № 1

30.07.2020 | Решение за класиране

30.07.2020 | ДОКЛАД

30.07.2020 | Протокол № 2

30.07.2020 | Протокол № 3

07.10.2020 | Договор АБВ-3 2020 г.

07.10.2020 | Договор Бор Чвор 2020 г.

07.10.2020 | Договор Елиаз 2020 г.

07.10.2020 | Договор Кейси 2020 г.

07.10.2020 | Договор Шери 61 2020 г.

10.09.2021 | Обявления за приключили договори


08.05.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2019

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”

Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”

Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”

Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”

Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти”

Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО, УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 44А, За: Величка Печева, БЪЛГАРИЯ 4150, ГР. РАКОВСКИ

08.05.2019 | Обява /.DOCX формат/

08.05.2019 | Заповед поръчка /.DOCX формат/

08.05.2019 | Указания за участие /.DOCX формат/

08.05.2019 | Техническа спецификация /.DOCX формат/

08.05.2019 | Проекто-договор /.DOCX формат/

08.05.2019 | Оферта образец /.DOCX формат/

08.05.2019 | Декларация – 192 Приложение № 4 /.DOCX формат/

08.05.2019 | Декларация-66 Приложение № 5 /.DOCX формат/

08.05.2019 | Приложения /.RAR формат/

08.05.2019 | Технически предложения /.RAR формат/

08.05.2019 | Ценови предложения /.RAR формат/


04.05.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2018

Обществена поръчка предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”
Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”
Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”
Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти”
Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО, УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 44А, За: Величка Печева, БЪЛГАРИЯ 4150, ГР. РАКОВСКИ

04.05.2018 | Обява
04.05.2018 | Заповед
04.05.2018 | Указания за участие
04.05.2018 | Техническа спецификация
04.05.2018 | Приложения
04.05.2018 | Договор
25.05.2018 | Протокол за класиране


04.05.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2017

Обществена поръчка предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”
Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”
Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”
Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти”
Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО, УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 44А, За: Мария Чепишева, БЪЛГАРИЯ 4150, ГР. РАКОВСКИ

04.05.2017 | Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
04.05.2017 | Заповед
04.05.2017 | Указания за участие
04.05.2017 | Техническа спецификация
04.05.2017 | Приложения
04.05.2017 | Договор


05.04.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2016
 
Обществена поръчка предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Щастливо детство“ гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”; Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” ; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”; Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти”; Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци”.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОДЗ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО, УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 44А, За: ЦВЕТАНКА СПАСОВА, БЪЛГАРИЯ 4150, ГР. РАКОВСКИ05.04.2016 | Документация за участие
05.04.2016 | Справка САПИ
05.04.2016 | Заповед
05.04.2016 | Образец №1-№12
01.06.2016 | Договори

 

 

 

 

 

 

 

 


02.12.2016 | Справка за извършени плащания по договори за доставка на хранителни продукти за м. Септември 2016 год

13.09.2016 | Справка за извършени плащания по договори за доставка на хранителни продукти за м. Май 2016 год

13.09.2016 | Справка за извършени плащания по договори за доставка на хранителни продукти за м. Юни 2016 год

28.09.2016 | Справка за извършени плащания по договори за доставка на хранителни продукти за м. Юли 2016 год

28.09.2016 | Справка за извършени плащания по договори за доставка на хранителни продукти за м. Август 2016 год