Документи

2020

29.03.2021 | ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО бЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29.03.2021 | ПЛАН- ПРОГРАМА 2021 г. ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО- ГР. РАКОВСКИ

09.11.2020 | ИНФОРМАЦИЯ И РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

14.10.2020 | ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

14.10.2020 | ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

14.10.2020 | СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

14.10.2020 | ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО В ПЕРИОД НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

14.10.2020 | ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛ-НИТЕ ДЕЙНОСТИ

14.10.2020 | ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА РАБОТА С ДЕЦА

14.10.2020 | МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

14.10.2020 | ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДГ

14.10.2020 | ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

14.10.2020 | График – допълнителни дейности

ГОДИШЕН ПЛАН

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНАТА СРЕДА КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ


2019

Годишен план
Програмна система
Организация на учебния ден
Протокол от заседание на Общински съвет при ДГ „Щастливо дестство“ гр. Раковски


Профил на купувача

Бюджет

План за празниците и развлеченията за учебната 2016/2017 г.

Дневен режим за първа възрастова група /3-4 год. възраст/ за учебната 2015/2016 год.