Документи

2023

02.10.2023 г. | План за действие и финансиране

02.10.2023 г. | Училищен учебен план

02.10.2023 г. | Стратегия за периода 2020 – 2025 г.

02.10.2023 г. | Правилник за дейността 2023 – 2024 г.

02.10.2023 г. | Организация на работа 2023 – 2024 г.

02.10.2023 г. | Годишен план 2023 – 2024 г.

02.10.2023 г. | Етичен кодекс за работа с деца

02.10.2023 г. | Дневен режим

2022

30.09.2022 г. | План програма БДП 2022 – 2023

30.09.2022 г. | Състав на обществения съвет

30.09.2022 г. | Годишен план на ДГ „Щастливо детство“ за учебната 2022-2023 Г.

30.09.2022 г. | Етичен кодекс за работа с деца

30.09.2022 г. | Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина

30.09.2022 г. | Организация на работа в детската градина през учебната 2022-2023

30.09.2022 г. | Правилник за дейността на ДГ „Щастливо детство“ 2022-2023

30.09.2022 г. | Програма за превенция на ранното напускане на ДГ

30.09.2022 г. | План квалификационна дейност

30.09.2022 г. | Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата уязвими групи

30.09.2022 г. | Седмично разпределение по групи

30.09.2022 г. | Стратегия на ДГ „Щастливо детство“

30.09.2022 г. | Училищен учебен план

30.09.2022 г. | Устройствен план

14.06.2022 г. | Информация, относно провежданите дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

2021

22.09.2021 г. | ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

22.09.2021 г. | ГОДИШЕН ПЛАН НА ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

22.09.2021 г. | Програма за превенция на ранното напускане на ДГ

22.09.2021 г. | ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

22.09.2021 г. | ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 Г. В ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО

22.09.2021 г. | ДНЕВЕН РЕЖИМ

22.09.2021 г. | ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА РАБОТА С ДЕЦА

22.09.2021 г. | Информация и работа по проекти

22.09.2021 г. | Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина

22.09.2021 г. | ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022

22.09.2021 г. | ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО-2021-2022Г.

22.09.2021 г. | Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата уязвими групи

22.09.2021 г. | СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ

22.09.2021 г. | СПИСЪЦИ НА ДЕЦА, ПРИЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г.

22.09.2021 г. | СТРАТЕГИЯ НА ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г.

22.09.2021 г. | СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

22.09.2021 г. | УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

2020

29.03.2021 | ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО бЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29.03.2021 | ПЛАН- ПРОГРАМА 2021 г. ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО- ГР. РАКОВСКИ

09.11.2020 | ИНФОРМАЦИЯ И РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

14.10.2020 | ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

14.10.2020 | ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

14.10.2020 | СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

14.10.2020 | ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО В ПЕРИОД НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

14.10.2020 | ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛ-НИТЕ ДЕЙНОСТИ

14.10.2020 | ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА РАБОТА С ДЕЦА

14.10.2020 | МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

14.10.2020 | ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДГ

14.10.2020 | ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

14.10.2020 | График – допълнителни дейности

ГОДИШЕН ПЛАН

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНАТА СРЕДА КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ


2019

Годишен план
Програмна система
Организация на учебния ден
Протокол от заседание на Общински съвет при ДГ „Щастливо дестство“ гр. Раковски


Профил на купувача

Бюджет

План за празниците и развлеченията за учебната 2016/2017 г.

Дневен режим за първа възрастова група /3-4 год. възраст/ за учебната 2015/2016 год.