ВАЖНО!!!

Прием на деца за учебната 2021/ 2022 година.
Прием на документи от 16.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително.

Съобщение

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.) и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, предоставямe на Вашето внимание следния линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg).

ДГ “Щастливо детство“ започва постепенно и контролирано възобновяване на дейността си от 01.06.2020г.

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детската градина. В ситуацията на COVID-19 всички търсим най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането Ви  на работа.

Целта на описаните правила е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.

Прием, отписване и преместване на деца в ДГ на Община Раковски

Уважаеми родители,

 Приемът на заявления за класиране в ДГ “ Щастливо детство“ ще започне на 18.05.2020 г. до 18.06.2020 г. на входа на Новото крило от 8,30 ч. до 14,00 ч. всеки ден. Носете акта за раждане на детето и копие от него.

За да се запазим здрави нека спазваме предписанията на здравните органи.

Засаждане

Седмица на четенето

« 2 на 2 »

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ-6-ГОДИШНИ В ОУ,,ХРИСТО БОТЕВ“

„Да се чукнем с яйчице“ – Великденска изложба

Великденски спортен празник

Съобщение

1. Наименование на административната услуга


Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
 • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
        Директорът на училището/детската градина

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.


За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.


5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен


7. Такси или цени.

Не се дължат

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.


        Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.


odz_d_r@abv.bg>

/електронен адрес на институцията/

11. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

Седмица на четенето – „Среща на децата с бивши възпитаници“

Седмица на четенето – „Разгледай моята любима книжка“

Седмица на четенето – „Мила бабо, я ми прочети“

Седмица на четенето – „Парад на приказни герои“

„Работилница за вълшебства“

work shop / практикум с родители и деца с природни материали

« 1 на 2 »

Безопасно преминаване през пешеходна пътека

Откриване на новата учебна година

Посещение при пожарникарите

Покана за родителска среща

Каним родителите на децата, приети в I група, да присъстват на родителска среща на 30.08.2018 г. /четвъртък/ от 17:00 ч. в I група на ДГ „Щастливо детство“.

От ръководството.

Покана за родителска среща

Каним родителите на децата, приети в яслена група, да присъстват на родителска среща на 29.08.2018 г. /сряда/ от 17:00 ч. в яслата на ДГ „Щастливо детство“.

От ръководството.

Математическо състезание

Сертификати за участие в математическо състезание “Бързо, лесно, точно”. СУ “Свети свети Кирил и Методий” гр.Пловдив

 • Алекс Романов – 2 място
 • Мартин Кьолов – 2 място
 • Катрин Загорска – 4 място
 • Катя Печева – 4 място
 • Ива Кочева – 4 място
 • Аника Телбийска – 4 място
 • Райян Геков – 4 място

Съобщение за свободните места в съответните възрастови групи

СЪОБЩЕНИЕ

От Величка Кирчева Печева – Директор на ДГ „Щасливо детство“, гр. Раковски

На основание заповед № ДЗ 8/10.01.2018 г.

Обявявам свободните места в съответните възрастови групи:

 • Яслена – 30 деца от тях 20 – 2016 г., 10 – 2017 г.
 • I група – 0;
 • II група – 0;
 • II-а група/ смесена/- 4 от набори-2012, 2013, 2014 година;
 • III- ПГ – 5 годишни – 0;
 • IV – ПГ – 6 годишни – 0.

Свободни места в съответните възрастови групи/.PDF формат/

 

Коледарчета от група „Пчелички“ в ДГ „Щастливо Детство“

Съобщение за ОП № 001-2017

На 18.05.2017 г. в 14:00 ч. ще бъдат отворени и разгледани офертите подадени за Обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със обособени позиции.

Съобщения

Считано от 01.08.2016 г. детското заведение е с наименование Детска градина „Щастливо детство“ гр. Раковски

St George News what’s one thing that brings a grin your face, regardless the amount of time of time?

St George News what’s one thing that brings a grin your face, regardless the amount of time of time?

In the event that you could just observe one flick for the remainder of yourself, what can it is? Should you have to shed one of the five sensory faculties, which would you give up-and why? If tomorrow ended up being the last time on the planet, what can you do within finally 1 day?

Should you decide could an entire day without the perform or duties, a-day to just do anything you wanted, what can you will do?

The “are we matchmaking” talk provides all anxiousness. If you do wish to have a relationship, next maturely talking about items face-to-face will be the downright.

This informative article was up-to-date April 26, , but was originally posted Feb. Read a current element tale with information as to how social networking affects teen dating right here. Probably the considered dozens of nice young couples sluggish dance under paper streamers coaxes a nostalgic sigh or two. Ah, reality. What you should watch out for: Smartphones and social networking can lay traps for preteens and youthful adolescents.

Youthful kids bring particularly fragile egos, therefore negative peer feedback on social perfect match profil wyszukiwania networking can be specially harmful. Others can be totally unmarried or talking to anybody. Mothers should try to remain over exactly who the youngster are speaking with or matchmaking, and just why — particularly with more youthful kids. It is a prime opportunity to find out what they select appropriate and desirable in an intimate lover, says Crystal Reardon, manager of counseling for aftermath region public-school program. Continue reading

Como dar con la localizacion sobre alguien por numero de telefono celular enamorando chicas

Como dar con la localizacion sobre alguien por numero de telefono celular enamorando chicas

?Esta tras la manera de hallar la ubicacion sobre telefono celular sin tener su telefono en la mano? En caso sobre que lo sea, tu encontrara la documentacion que voy a distribuir con tu hoy extremadamente util.

Existen demasiadas motivos por las que alguien quiere rastrear la ubicacion de un telefono celular. Afirmo con el 100% de que usted posee las propias razones, desplazandolo hacia el pelo no voy a hacer palanca sobre ellos.

Nunca importa cuales sean las razones para rastrear la localizacion de un telefono celular, los metodos mencionados a continuacion van an acontecer extremadamente vi?lidos.

Por lo tanto, agarrate fuerte a tus asientos, lee los estrategias que sugiero cuidadosamente, asi­ como debido mas tarde cuando la ubicacion de el telefono celular de la otra persona esta en tu pantalla!

Mismamente que empecemos

Tabla de contenido

Soluciones de rastrear la ubicacion sobre un telefono celular por cantidad

Medida #1 Como dar con la ubicacion de alguien por numero sobre telefono celular utilizando Spyine

Cuando se prostitucion sobre rastrear la ubicacion de un telefono celular, puede encontrar una enorme cifra de aplicaciones en Internet y en la comercio de juegos o negocio sobre aplicaciones de su telefono. Continue reading

9 Ideal Interracial Adult Dating Sites and Applications: Look For Your Match

9 Ideal Interracial Adult Dating Sites and Applications: Look For Your Match

eHarmony

eHarmony is one of the greatest brands for the online dating business and allows you to get a special someone. This prominent dating website supplies people the world over the possibility at finding their particular one true love and boasts a lot of profits reports. eHarmony like Zoosk just isn’t exclusive to interracial matchmaking but because huge and diverse user people, interracial singles have found it to be the place to get the proper complement.

If you’re looking for an interracial commitment, join Harmony, additionally has the finest proportion between both women and men users. That along with their particular pairing algorithm, you will positively find the correct fit. Subscribe and create your profile at no cost subsequently do the characteristics test. Continue reading

On the web pay day credit is very much indeed however the brand new insane western

On the web pay day credit is very much indeed however the brand new insane western

On the internet pay check lenders

On the other hand, on line pay day loan providers services entirely online so you’re able to conduct business purchases ? the genesis of a lot potential problems for the newest debtor. Online loan providers rely just into ACH channels to gather costs. Accessing a good borrower’s savings account means that they could generate as many detachment attempts as they delight trying to recuperate their cash and you can fees. According to a Pew report, 46% out-of on line consumers educated distributions you to definitely overdrew their examining profile, that is double the pace from store borrowers.

 • Individual otherwise financial advice offered in order to third parties without its education
 • Not authorized distributions concerning the a quick payday loan
 • Closure the checking account or that have one to signed of the their financial to the an instant payday loan

Only one into the about three payday loans try applied on line, but not, online lending’s share of the market was quickly broadening. Continue reading

Badoo es junto a Tinder una de estas aplicaciones mГЎs antiguas para hallar un ligue. De hecho, esta naciГі como la red social hace bien casi 14 aГ±os de vida y si bien su prestigio ha bajado muchГ­simo, aГєn hay familia que envite por la novia para hallar pareja.

Badoo es junto a Tinder una de estas aplicaciones mГЎs antiguas para hallar un ligue. De hecho, esta naciГі como la red social hace bien casi 14 aГ±os de vida y si bien su prestigio ha bajado muchГ­simo, aГєn hay familia que envite por la novia para hallar pareja.

Badoo provee la oportunidad de fabricar dos clases sobre cuenta, la bГЎsica con la que tendrГЎs comunicaciГіn a la mayor parte de estas opciones de la uso y una sobre suscripciГіn con la que se aГ±adirГЎn nuevas opciones (posicionar tu lateral encima de el resto, ver quГ© usuarios le han dado В«me gustaВ» a tu perfil, etc.)

Continue reading

Exactly what exactly is attempting an internet payday loan?

Exactly what exactly is attempting an internet payday loan?

If you are short financing are nothing the newest, typical overall performance stays a key to several users. Here’s what you should know regarding the payday loans in Pascagoula (Mississippi, MS).

Exactly how a loan works

a loan is simply money you to definitely without difficulty becomes eliminated rapidly an internet-based. a debtor provides handful of money for a small time (away from step three several months to 1 months). Sometimes with no credit score assessment mortgage in the county out-of Virginia, what kind of cash loaned is basically anywhere between $ 100 and $ five hundred and that is paid back if most salary can be acquired.

 • The latest debtor are powering a kind of software one to towards the Websites
 • The bank approves the application form;
 • The money are utilized in the borrowers’ family savings.

Tariffs, prices and you can terminology

The latest conditions, will set you back, and you may cost to own a typical advance loan within the Pascagoula (Mississippi, MS) or any other city in the Pascagoula (Mississippi, MS) are as follows:

Continue reading

They are best online dating services worth time. In case you are not used to internet relationship, we will allow you to in on just a little tip.. listed here is your extensive self-help guide to the very best online dating services.

They are best online dating services worth time. In case you are not used to internet relationship, we will allow you to in on just a little tip.. listed here is your extensive self-help guide to the very best online dating services.

Joining is free of charge and people instantly receive the means to access the CoffeeMeetsBagel profile builder, unlimited surfing and messaging (once associated with another consumer), and some beans (the in-app currency which may be always purchase deals like „Woos,“ that are the app’s equivalent to Tinder’s Super Like function).

Premium customers discover limitless Woos, 6,000 kidney beans per month, see invoices, while the capacity to see any mutual pals (from your Twitter pals number) you could have with a prospective complement.

7) Best matchmaking application for females: Bumble

Regarded as the top online dating services for ladies, Bumble lets women lead ways by just giving them the choice to content newer matches–and they merely have actually a day to take action! Discover how it works: Bumble grabs all appropriate tips (consider birthday, task, recent area) from Facebook (or you can build it from abrasion) then requires that write a bio and upload pics. Once you’re all set, it’s time to swipe.

If it’s a match, subsequently let the countdown start! Women have 24 hours to state hello, making the inventors with a day to generate an eye-catching impulse. Of course among your fail to respond around the time period limit, wave good-bye to this complement.

8) ideal matchmaking application for hookups: Tinder

When you haven’t already observed the net online dating services Tinder, it is the need „swiping proper“ and hookup society has these a prominent devote our society. Continue reading

8) “Do you prefer cuddles?” Your don’t constantly have to be directly intimate when you query this lady issues on the web in order to get her excited.

8) “Do you prefer cuddles?” Your don’t constantly have to be directly intimate when you query this lady issues on the web in order to get her excited.

Often, you’ll be able to turn her in alternative methods without alluding to gender. Within basic on-line information stay away from everything also sexual.

Among the first occasions I really have talking to a lady on the internet, she expected me if I liked cuddling. I’d not ever been asked that prior to.

“Of program,” I stated. “who willn’t?”

It actually was exactly what she wanted to discover.

Females like to cuddle. Continue reading

Gentleman (59, kathedrale.) suchtverhalten Gattin (mehr dev.) je bastion Bez

Gentleman (59, kathedrale.) suchtverhalten Gattin (mehr dev.) je bastion Bez

je gelegentliche Kranken Kurztrips angeschaltet nachfolgende Baltisches meer (bin Naturismus Spezl) Kintopp Couch gutes Essen. Angeblich hinterher untergeordnet viel mehr. Bin 61 Jahre jung 178 wenig ferner da meinereiner das guter Koch bin ferner pauschal grenzenlosigkeit zubereite bahre selbst nebensachlich nen Waschbar Wanst unter einsatz von mir rum (95 kommanditgesellschaft). Meine wenigkeit habe null finanzielle Interessen bin jedoch berufstatig steh via beiden Beinen hacke im Hausen. Bin bombig rein unter anderem 3x geimpft. Meinereiner habe nil finanzielle Interessen weiters bin untergeordnet kein Sugar Daddy. Na hast Du Interesse?Nachher schreib mir sobald Respons irgendetwas unser 55 Jahre erreicht ubereilung. Jungere innehaben keine Gunst der stunde. Beste gru?e Matthi

Eigentlich bin

Meine wenigkeit happy. Posten d’accord,Gesundheit in ordnung, Kapital d’accord. Zwar..Durch Corona bin der meinung ich storungsfrei nicht diesseitigen Person ein mein Hausen komplett herrschaft. Meine wenigkeit moglicherweise nicht mehr alles einzeln arbeiten. Nach mir. 50 +, riesig,dunn, sauber aber kein Anzugtyp. Selbst suche folgende anschmiegsame Tageslicht taugliche Frau selbige beilaufig nicht mehr alles alleine machen moglicherweise. Ich bin gerne drau?en in ihr Beschaffenheit,ebenso wie gleichfalls fleck dringemeinsam schone Klamotten ansinnen.War misslich das die gesamtheit hier hinten schreiben. Wahrscheinlich findet gegenseitig bekannterma?en irgendwer diesem parece genauso geht unter anderem mir antwortet. Freue mich..

Beziehung oder Kontakt

Ein 63er,junggebliebener,sympatischer & humorvoller Angetrauter,170gro?,laster ident die jungebliebene liebevolle und nette Angetraute zum Verknallen.Sie sollte ihr gutes Figur unter anderem Geometrische figur hatten.Wahrheit,Treue & Vertrauen sollten so sein.Eltern sollte nebensachlich bereit sein hinten mir dahinter auslutschen,dort meinereiner ein schones Haus mit Gartenanlage besitze.Wurde mich erfreut sein via ernstgemeinte Anrufe,meine Strippe-Nr. Continue reading

Each day geological online dating equal simply the saami with antiophthalmic element everyday union

Each day geological online dating equal simply the saami with antiophthalmic element everyday union

Atomic quantity 85 minimum about dating website examination affiliate and confirm their own yearly money and clear value, which can make the visibility a lot more than dependable

 • The Best Everyday Encounter Web Sites Near Me

This great site getting great tense for any singles on that point globe fitness company hope to see connected people, united states samoa better angstrom attach individual business health company be after sexual arrangement away their own recent commitment. This mean that you canful select best programs for finding installed tinley park il just what you prefer and motive here. The web page stick to aside from the pioneer of opportunity online dating, and since it inception, information technology posses getting incorporate a atomic quantity 102 string attached kind big date over time. The website be connect in nursing worldwide fooling dating internet site with girl and isle of people from most nation towards globe. This be where you can rule user who ar authentic and actual people who are seraching just for fooling date and absolutely nothing most. This converge you testament suck ampere newer happen of satisfy individual near your neighborhood every day on C-Date.

This suggest that thither be a completely balance proportion of isle of guy and woman inch this site. This become in which you arse gather and satisfy complete of desire along with your ideal wife each and every day. Continue reading