Националния ден на безопасността на движението по пътищата

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

„Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, който подчертава темата като глобален здравен проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти.

Постепенно постигаме напредък в борбата с епидемията на пътя, но предстои още много работа. През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци. Загубили сме 30 деца, а 1 329 са ранени. Тази статистика е обезпокоителна и неприемлива.

Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за БДП.

Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и утвърждаване на БДП като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за добиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя. Подчертаваме, че правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани.

Припознаваме ангажимента на държавните администрации да полагат дължимата грижа при предоставяне на публични услуги, които поставят човека, живота, здравето и правото на безопасна мобилност в основата на обществените отношения. Отчитаме нуждите на уязвимите участници в движението от подходяща инфраструктура без конфликт с автомобилното движение.  Осъзнаваме ролята на превенцията, правоприлагането и адекватната спасителна помощ.

Приканваме гражданските организации, бизнеса и медиите да утвърждават безопасността на пътя с личен принос и пример.

Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение.

Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство!

ДГ „Щастливо детство“ и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Ви пожелават безопасно пътуване и спокоен летен сезон!“

This entry was posted on 20.06.2024.

Национални награди на Издателство „Просвета“

Щастливи сме да Ви съобщим, че за учебната 2023 г. ДГ „Щастливо детство “ бе наградена на Националните награди на Издателство „Просвета“ за най- активно участие в е- просвета. Горди сме за признанието, с което бяхме удостоени, при условие че на Национално ниво бяха наградени единствено две детски градини. Благодарение на педагогическите специалисти, които доказват професионализма си за пореден път, ДГ „Щастливо детство “ продължава да се развива и постига целите си.

This entry was posted on 17.05.2024.

Обява за работа

ДГ „Щастливо детство“, град Раковски, община Раковски
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
ДЛЪЖНОСТ: Учител ДГ
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2023-10-13
МЯСТО НА РАБОТА: ДГ “ Щастливо детство“
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: ПУП
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: 2 години
ДРУГИ: отговаря за живота и здравето на децата в групата, хигиена в групата
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Заявление за заемане на длъжността
-Професионална автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от
3 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
-Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 2023-10-16
ДО: 2023-10-20
В СГРАДА НА: ДГ „Щастливо детство“, град Раковски, община Раковски
Адрес: ул. Ц. Церковски №44а
Телефон: 0884292910
Забележка!
Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и
Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата който ще бъде назначен на обявената длъжност.
дата на подаване: 2023-10-13

This entry was posted on 13.10.2023.

Списъци на децата в групи за Новата учебна 2023/ 2024 година

ЯСЛЕНА ГРУПА / .PDF формат /

ПЪРВА „А“ ГРУПА / .PDF формат /

ПЪРВА ГРУПА / .PDF формат /

ВТОРА „А“ ГРУПА / .PDF формат /

ВТОРА ГРУПА / .PDF формат /

ТРЕТА „А“ ГРУПА / .PDF формат /

ТРЕТА ГРУПА / .PDF формат /

ЧЕТВЪРТА ГРУПА / .PDF формат /

This entry was posted on 11.07.2023.

Списък на приетите деца 2023 / 2024 Г.

ВАЖНО!

РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА Е НЕОБХОДИМО ДА ЗАПИШАТ СЪЩИТЕ И
ПРЕДОСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образецКопие от удостоверение за раждане на детето;Лична карта или друг документ за самоличност на подаващия заявлението за записване / родител, настойник/ за удостоверяване при поискване;Служебни бележки от работодателя и на двамата родители;Служебна бележка от училище, удостоверяващо, че брат/ сестра на записаното дете е ученик;Ксерокопие на удостоверението за раждане на брат/ сестра на записваното дете;Служебна бележка от Виеше учебно заведение /само за родители в редовна форма на обучение/. Класираното дете се записва от родителите само при наличие на пълен комплект от изискваните документи на входа на пристройката.

РЪКОВОДСТВО НА ДГ „ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“

ЯСЛЕНА ГРУПА „БОНБОНИ“- набор 2021г.
1. Александър Йосифов Ячев
2. Велизар Йосифов Печев
3. Венци Павлов Зайков
4. Виктор Ивелинов Печев
5. Виктория Миленова Рабаджийска
6. Гергана Иванова Тодорова
7. Даная Данчева Ячева
8. Дарина Георгиева Койрушка
9. Ива Ивова Пеева
10. Ивон Иванова Гаджева
11. Калоян Владимиров Налбански
12. Лора Мирославова Власова
13. Майкъл Иво Романов
14. Матей Лука Матеев
15. Микаела Миткова Гендова
16. Мириам Стефанова Работова
17. Момчил Гошов Иванчев
18. Николай Георгиев Дишев
19. Николай Ивелинов Кривчев
20. Памела Мирославова Плачкова
21. Петрия Августинова Лекова
22. Петър Георгиев Антонов
23. София Георгиева Краваева
НАБОР 2018г.
1. Ангел Сашев Върбанов
2. Естир Стефанова Работова
3. Любомир Николаев Манолов
НАБОР 2019г.
1. Вивиан Атанасова Баджакова
2. Михаил Рангелов Марков
3. Никол Мартинова Кабаиванова
4. Ташка Ангелинова Мурджева
5. Давид Асенов Мурджев
6. Руска Иванова Симеонова
НАБОР 2020г.
1. Ани Виолетова Манчева
2. Вяра Руменова Койрушка
3. Мария Георгиева Изевкова
4. Мария Надкова Евтимова
5. Мария Николова Гешева
6. Моника Георгиева Антонова
7. Никола Светославов Чонков
8. Слав Митков Славов
9. Милко Йовков Чонков
10. Теодор Франц Станев

This entry was posted on 15.06.2023.

Информация, относно провежданите дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в ДГ „Щастливо детство“

Тема на обучението: „ Емоционална компетентност“

Място: х-л Мурсалица“, к.к. Пампорово

Период на провеждане: 29.04.2023г.- 30.04.2023г.

Начален и краен час: 11,00ч. на 29.04.2023г.

                                      11,10ч. на 30.04.2023г.

Наименование на обучителната организация:„Евроклас- консулт“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили участие- 6 /шест/

This entry was posted on 24.04.2023.

ВАЖНО!!!

Прием на деца за учебната 2021/ 2022 година.
Прием на документи от 16.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително.

This entry was posted on 15.03.2021.

Съобщение

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.) и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, предоставямe на Вашето внимание следния линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg).

This entry was posted on 22.02.2021.

ДГ “Щастливо детство“ започва постепенно и контролирано възобновяване на дейността си от 01.06.2020г.

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детската градина. В ситуацията на COVID-19 всички търсим най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането Ви  на работа.

Целта на описаните правила е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.

This entry was posted on 22.05.2020.

Прием, отписване и преместване на деца в ДГ на Община Раковски

Уважаеми родители,

 Приемът на заявления за класиране в ДГ “ Щастливо детство“ ще започне на 18.05.2020 г. до 18.06.2020 г. на входа на Новото крило от 8,30 ч. до 14,00 ч. всеки ден. Носете акта за раждане на детето и копие от него.

За да се запазим здрави нека спазваме предписанията на здравните органи.

This entry was posted on 13.05.2020.

Засаждане

This entry was posted on 17.01.2020.

Седмица на четенето

« на 2 »
This entry was posted on 13.12.2019.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ-6-ГОДИШНИ В ОУ,,ХРИСТО БОТЕВ“

This entry was posted on 31.05.2019.

„Да се чукнем с яйчице“ – Великденска изложба

This entry was posted on 23.04.2019.

Великденски спортен празник

This entry was posted on 23.04.2019.

Съобщение

1. Наименование на административната услуга


Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
 • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
        Директорът на училището/детската градина

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.


За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.


5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен


7. Такси или цени.

Не се дължат

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.


        Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.


odz_d_r@abv.bg>

/електронен адрес на институцията/

11. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

This entry was posted on 24.01.2019.

Съобщение

Към 31.01.2019 год. местата във всички възрастови групи са заети.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

This entry was posted on 16.01.2019.

Седмица на четенето – „Среща на децата с бивши възпитаници“

This entry was posted on 26.10.2018.

Седмица на четенето – „Разгледай моята любима книжка“

This entry was posted on 24.10.2018.

Седмица на четенето – „Мила бабо, я ми прочети“

This entry was posted on 24.10.2018.

Седмица на четенето – „Парад на приказни герои“

This entry was posted on 22.10.2018.

„Работилница за вълшебства“

work shop / практикум с родители и деца с природни материали

« на 2 »

This entry was posted on 19.10.2018.

Безопасно преминаване през пешеходна пътека

This entry was posted on 04.10.2018.

Откриване на новата учебна година

This entry was posted on 28.09.2018.

Посещение при пожарникарите

This entry was posted on 14.09.2018.

Покана за родителска среща

Каним родителите на децата, приети в I група, да присъстват на родителска среща на 30.08.2018 г. /четвъртък/ от 17:00 ч. в I група на ДГ „Щастливо детство“.

От ръководството.

This entry was posted on 22.08.2018.

Покана за родителска среща

Каним родителите на децата, приети в яслена група, да присъстват на родителска среща на 29.08.2018 г. /сряда/ от 17:00 ч. в яслата на ДГ „Щастливо детство“.

От ръководството.

This entry was posted on 22.08.2018.

Математическо състезание

Сертификати за участие в математическо състезание “Бързо, лесно, точно”. СУ “Свети свети Кирил и Методий” гр.Пловдив

 • Алекс Романов – 2 място
 • Мартин Кьолов – 2 място
 • Катрин Загорска – 4 място
 • Катя Печева – 4 място
 • Ива Кочева – 4 място
 • Аника Телбийска – 4 място
 • Райян Геков – 4 място

This entry was posted on 04.04.2018.

Съобщение за свободните места в съответните възрастови групи

СЪОБЩЕНИЕ

От Величка Кирчева Печева – Директор на ДГ „Щасливо детство“, гр. Раковски

На основание заповед № ДЗ 8/10.01.2018 г.

Обявявам свободните места в съответните възрастови групи:

 • Яслена – 30 деца от тях 20 – 2016 г., 10 – 2017 г.
 • I група – 0;
 • II група – 0;
 • II-а група/ смесена/- 4 от набори-2012, 2013, 2014 година;
 • III- ПГ – 5 годишни – 0;
 • IV – ПГ – 6 годишни – 0.

Свободни места в съответните възрастови групи/.PDF формат/

 

This entry was posted on 18.01.2018.

Коледарчета от група „Пчелички“ в ДГ „Щастливо Детство“

This entry was posted on 27.12.2017.

Съобщение за ОП № 001-2017

На 18.05.2017 г. в 14:00 ч. ще бъдат отворени и разгледани офертите подадени за Обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със обособени позиции.

This entry was posted on 17.05.2017.

Съобщения

Считано от 01.08.2016 г. детското заведение е с наименование Детска градина „Щастливо детство“ гр. Раковски

This entry was posted on 27.09.2016.